Wdzięczność

1 Niedziela Adwentu – Rok B Wdzięczność Nieustannie dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusa utrwaliło się w was (1 Kor 1,4-6 ) Początek Roku Liturgicznego wprowadza nas na ścieżkę rozważań o wdzięczności. […]

Bóg jest wszystkim we wszystkich

Bóg jest wszystkim we wszystkich Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata (Mt 25,34) O zakończeniu historii świata Pan Jezus mówił w wielkim skrócie: Pan Bóg przekaże wtedy wiernym pełny udział w Swoim królestwie, które założył na ziemi Syn Boży. Od tamtego czasu, przez tysiąclecia, […]

Rodzina chrześcijańska buduje Kościół

Rodzina chrześcijańska buduje Kościół 33 Niedziela Zwykła „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana” (Mt.25,20-21) Słowo „talent”, użyte w przypowieści ewangelicznej (Mt 25,14-30), ma tutaj podwójne znaczenie. W starożytności tak […]

Lampą zapaloną jest człowiek

Lampą zapaloną jest człowiek 32 Niedziela Zwykła – Rok A Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego (Mt 25,1) Krótka, poetycka przypowieść o dziesięciu pannach, czekających z zapalonymi lampami na przybycie oblubieńca, aby móc wziąć udział w jego uczcie weselnej – zawiera głęboką treść. To […]

Święci są przed tronem Boga

Święci są przed tronem Boga Uroczystość Wszystkich Świętych To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w Krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy (Ap 7,14-15) W uroczystość Wszystkich Świętych łączymy się duchowo z bliskimi, którzy przekroczyli […]

Solidarność w Bogu

Solidarność w Bogu 30 Niedziela Zwykła – Rok A Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem… Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego (Mt 22,37 i 39) Nauka Jezusa Chrystusa zawarta w Nowym Testamencie, swoim pięknem i perspektywą życia wiecznego przyciąga człowieka poszukującego odpowiedzi na pytania egzystencjalne, budzące się w jego duszy. Dla wyznawców, […]

Boga się bójcie, króla czcijcie

Boga się bójcie, króla czcijcie 29 Niedziela Zwykła- Rok A  Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: […] «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga» (Mt 22,18-19) W każdym czasie istniały i nadal trwają w ludzkim świecie dwa porządki: duchowy – religijny i materialny – świecki. Oddziałują na […]

Bogu powiedzieć – tak!

Bogu powiedzieć – tak! 28 Niedziela Zwykła – Rok A Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi (Mt 22,1) Dar życia, otrzymany od  Boga, człowiek realizuje w dwóch wymiarach – fizycznym i duchowym. Przypowieść o zaproszonych na ucztę obrazuje, że Pan Bóg obdarowując życiem, wyznacza równocześnie każdemu zadanie, a nawet […]

Bóg posyła do ludzi swoje sługi

Bóg posyła do ludzi swoje sługi 27 Niedziela Zwykła – Rok A W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: «Uszanują mojego syna» (Mt 21 37) Pan Bóg posyła do swej winnicy swoje sługi. Wysłał przede wszystkim swojego Syna – Jezusa Chrystusa. W Starym Testamencie sługami Boga byli prorocy i ludzie, którym zależało, […]

Wierność obietnicy danej Bogu

Wierność obietnicy danej Bogu 26 Niedziela Zwykła Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie (Flp 2,4-5) Bóg Ojciec – przez Mojżesza – dał ludziom Dziesięć Przykazań. Stawiając wymagania w ich przestrzeganiu, przejawił troskę o dobro człowieka. Podobnie dzieje […]