25 Niedziela Zwykła – Rok B
Zasadzka na Sprawiedliwego
Bezbożni mówili: «Zróbmy zasadzkę
na sprawiedliwego»” (Mdr 2,12)

Sprawiedliwym był Noe, gdyż jego moralność,
wśród współczesnych, była najbardziej zgodna
z wolą Boga. Czyny Noego i wierność Bożym zasadom
pozostała w pamięci przez wszystkie pokolenia.

„Sprawiedliwym” – w języku biblijnym – jest człowiek,
który żyje wiarą. „Abram uwierzył i Jahwe poczytał mu
to za zasługę” (Rdz 15,6). Podobał się Bogu
przez zawierzenie i nazywany jest ojcem wierzących.
Ufne poddanie się obietnicom i zamysłom Bożym
rozważał Paweł Apostoł oraz zapewniał o Jego pomocy,
bo „sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Ga 3,11).

W Nowym Testamencie człowiekiem sprawiedliwym
nazwany był święty Józef z Nazaretu (Mt 1,19),
starzec Symeon ze świątyni Jerozolimskiej (Łk 2,25),
a także Józef z Arymatei (Łk 23,50), który zadbał
o pogrzeb Chrystusa i użyczył Mu nowy grobowiec.

Często sprawiedliwy doznaje cierpień ze strony swego
otoczenia, czasem staje się ofiarą śmiertelną. Powstają
pytania retoryczne: dlaczego człowiek sprawiedliwy
bywa wystawiany na próbę, drażni aż do nienawiści.
Przykładów zachowań agresywnych szukać nie trzeba –
stale jesteśmy nimi zasypywani na różnych płaszczyznach
życia społecznego i politycznego, często – niestety –
w życiu  prywatnym. W trwającej od stworzenia świata
walce dobra ze złem, jedynym ratunkiem jest uwierzyć,
że wszystko to, co spotyka człowieka, jest w rękach Bożych,
także sens wydarzeń pozornie pozbawionych logiki.
Czasami odkrycie poszukiwanego sensu zdarzenia
wydaje się niemożliwe. A jednak przychodzi ono zawsze,
często po bardzo długim czasie i w okolicznościach
niespodziewanych. I co wtedy zadziwia – otóż tryumf zła
jest krótki i ginie w mrokach niepamięci, natomiast życie
Sprawiedliwych opiera się działaniu czasu, a pamięć o nich
jest odporna nawet na  śmierć. Widać to na przykładach
pomordowanych Żołnierzy Niezłomnych, ofiar bezpieki
i procesów pokazowych. W obronie najwyższych wartości
ginęła w Powstaniu Warszawskim piękna młodzież,
ginęli uczestnicy marszów „Solidarności”. Zakatowano
bestialsko ks. Jerzego. A jednak groby Sprawiedliwych
są dziś odkrywane i współczesna nauka pozwala na
identyfikację ofiar. Ksiądz Jerzy jest w gronie
Błogosławionych, a wkrótce – Świętych Kościoła.
Powstańcy Warszawscy i  Żołnierze Niezłomni,
dają przykład współczesnej młodzieży – jak Inka,
że „zachowali się jak trzeba” w obliczu zagrożenia
niepodległości Ojczyzny.

Rzadko występuje u człowieka dobro lub zło w „czystej”
formie. Od dzieciństwa tendencje te mieszają się
w zależności od wielu czynników. I dojrzewają w umyśle
i „w sercu”. „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego
pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa,
cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp,
wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”
(Mk 7,21). „Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się
winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre
drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe
owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców
ani złe drzewo wydać dobrych owoców”. (Mt 7,16-18).

Stąd „zasadzka na sprawiedliwego! – Bo nam niewygodny:
sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa,
wypomina nam błędy naszych obyczajów” (Mdr 2,12).
Sprawiedliwego pokonać można kłamstwem, łajdactwem,
manipulacją. Przeciw sprawiedliwemu występują żądni
korzyści za wszelką cenę, którzy nie liczą się z moralnością.
„Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki
występek. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede
wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa,
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna
od względów ludzkich i obłudy” (Jk 3,16-17).

Nie wiele się zmienia przez stulecia.
Święty Jan Paweł II uczył: „Zakłócenia równowagi,
niepokoje i konflikty, od których cierpi współczesny
świat, wiążą się z bardziej podstawowym zachwianiem
równowagi w ludzkim sercu (por. Gaudium et spes, 10).
W świetle wiary to zachwianie nazywa się grzechem,
nadużyciem własnej wolności, biorącym swój początek
z grzechu pierworodnego. Na płaszczyźnie stosunków
międzyosobowych grzech, będący zerwaniem z Bogiem,
wedle Pisma Świętego wiąże się zawsze z postawą egoizmu,
pychy, ambicji, zawiści i nienawiści. Te znów z kolei rodzą
zepsucie, hedonizm i powierzchowność w stosunkach
między ludźmi, z czego wynikają – na wszystkich poziomach –
niesprawiedliwość, dominacja i przemoc, a także sytuacje
konfliktowe pomiędzy jednostkami, grupami społecznymi
i narodami” (por. Gal 5,14-21).

Święty Jan Paweł II mówił też o konieczności stałego
wysiłku, aby wypracować w sobie dobrą osobowość.
„Trzeba czuwać nad tym, co kryje się w sercu człowieka
skażonym zarzewiem grzechu. […] «Nietolerancyjna
gorliwość» wynikająca z przeradzającej się w stronniczość
obrony własnych poglądów i objawiająca się  poprzez
bezwzględność, nietolerancję i «ducha niezgody» są znakami
ambicji, która rodzi sprzeczności i stara się narzucić swój punkt
widzenia innym. Rodząc podziały, sprzeciwia się prawdzie;
nie zważa na wymagania prawdy Boga, który jest Bogiem
pokoju, a nie zguby, który dla wszystkich pragnie
pomyślności i przyszłości pełnej nadziei” (por. Jer 29,11).

Zasadzka na Sprawiedliwego