Eucharystia (gr. dziękczynienie) to jedno z określeń pamiątki i uobecnienia Ostatniej Wieczerzy, w czasie której Jezus Chrystus ofiarował swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Nazwa koncentruje się wokół modlitwy dziękczynnej (prefacji), która zawiera zwrócone do Boga dziękczynienie za wszelkie dobrodziejstwa począwszy od tych największych: stworzenie świata i uratowanie grzesznej ludzkości przed śmiercią wieczną, a skończywszy na powszednich potrzebach zaspokajanych przez Opatrzność Bożą.
Inne terminy na określenie Eucharystii: łamanie chleba, błogosławienie kielicha, gromadzenie się pochodzą ze starożytności chrześcijańskiej i miały za zadanie zakamuflować spotkania prześladowanych chrześcijan. Chrześcijanin to człowiek eucharystyczny dziękuje Bogu za wszystko i w każdej życiowej sytuacji.
Uczestnictwo w Eucharystii uzdalniało pierwszych chrześcijan do oddania życia za wiarę w Jezusa Chrystusa ? nas uzdalnia do przeżywania z wiarą codzienności. By owocniej przeżywać Eucharystię, warto szukać i przechowywać w pamięci znaki Bożej dobroci dla nas ? to sprawia, że każda Eucharystia staje się prawdziwym dziękczynieniem.
Czyste serce i wolne od przywiązania do grzechu jest potrzebne, aby przystąpić do Stołu Eucharystycznego przyjmując Komunię świętą. Pamiętamy przestrogę z Pisma Świętego: Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu wśród was słabych i chorych i wielu też umarło. Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni. (1 Kor 11, 27-31). Dlatego do Komunii świętej nie powinni przystępować nie ochrzczeni, obciążeni karą ekskomuniki a także osoby żyjące w stałej okazji do grzechu, na przykład żyjący w wolnych czy cywilnych związkach.