I. Przyjęcie dziecka
Kapłan wita zgromadzonych rodziców, chrzestnych i gości. Potem następuje dialog:
Kapłan:  Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?
Rodzice: (wymieniają imię)
K: O co prosicie Kościół Boży dla… ? (dla swoich dzieci)
R: O chrzest (lub: o wiarę, albo: o łaskę Chrystusa, albo: o przyjęcie do Kościoła).
K: Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku?
R: Tak (albo: jesteśmy tego świadomi)
K: (zwracając się do chrzestnych): Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom w wypełnianiu ich obowiązku?
Chrzestni: Jesteśmy gotowi.
K: Drogie dzieci (albo: N…), wspólnota chrześcijańska przyjmuje was z wielką radością. Ja zaś, w imieniu tej wspólnoty znaczę was znakiem krzyża, a po mnie naznaczą was tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela wasi rodzice (i chrzestni).
I w milczeniu kreśli znak krzyża na czole dziecka. Potem zaprasza rodziców, i jeśli uzna to za stosowne, także chrzestnych, aby uczynili to samo.

II. Liturgia Słowa Bożego
Kapłan czyta wyjątki z Pisma św. i wygłasza krótką homilię. Zachęca rodziców i chrzestnych, by chętnie wzięli na siebie obowiązki związane z przyjęciem dziecka do Kościoła. Potem kapłan zachęca do osobistej, cichej modlitwy.
Następuje modlitwa powszechna. Obecni odpowiadają na wezwania kapłana słowami: ?Wysłuchaj nas, Panie? (lub inaczej, jeśli to kapłan zapowie). Modlitwę kończy wezwaniem świętych. Jeśli dzieci na czas liturgii Słowa Bożego znajdowały się w osobnym pomieszczeniu, należy je teraz przynieść z powrotem.
K: Święta Maryjo, Matko Boża
Wszyscy: módl się za nami.
K: Święty Józefie, – Święty Janie Chrzcicielu, – Święci Piotrze i Pawle, – (módlcie się za nami).
Wypada dodać imiona innych świętych, zwłaszcza patronów dzieci, kościoła. Zakończenie brzmi:
K: Wszyscy Święci i Święte Boże,
W: Módlcie się za nami
Upadek naszych pierwszych rodziców został spowodowany podstępem szatana. Przez niego człowiek stracił życie Boże, stan łaski. Dlatego kapłan modli się o uwolnienie dziecka z zależności od złego ducha.
Modlitwa z egzorcyzmem:
Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej światłości; pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
K: Niech was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen.
Potem obecni idą w procesji do chrzcielnicy, gdzie następuje chrzest dziecka.

III. Chrzest dziecka
Kapłan: Módlmy się, aby Bóg wszechmogący obdarzył te dzieci nowym życiem z wody i z Ducha Świętego.
Potem kapłan wygłasza błogosławieństwo nad wodą (i święci wodę, gdy zachodzi potrzeba). Po przemówieniu do rodziców i chrzestnych pyta ich:
K: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Rodzice i chrzestni: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
R. i Chrz.: Wyrzekamy się.
K: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
R. i Chrz.: Wyrzekamy się.
Następnie kapłan przyjmuje od rodziców i chrzestnych potrójne wyznanie wiary:
K: Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
R. i Chrz.: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
R. i Chrz.: Wierzymy.
K: Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
R. i Chrz.: Wierzymy.
K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie Panu naszym.
W: Amen.
Chrzest:
Kapłan zapytuje rodziców i chrzestnych:
K: Czy chcecie, aby … otrzymał(a) chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy?
R. i Chrz.: Chcemy.
Teraz kapłan chrzci dziecko, polewając główkę trzykrotnie wodą i wymawiając formułę chrztu:
…, ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Po chrzcie każego dziecka uczestnicy wypowiadają:
W: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen
Dziecko trzyma do chrztu ojciec lub matka, albo chrzestny lub chrzestna.
Namaszczenie krzyżmem świętym:
Kapłan mówi:
Bóg wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza was Krzyżmem zbawienia, abyście włączeni w lud Boży, wytrwali w jedności z Chrystusem Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne.
Wszyscy: Amen.
Włożenie białej szaty:
K: … … staliście się nowym stworzeniem i przyoblekliście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dzieci Bożych aż po życie wieczne.
Wszyscy: Amen.
Jest wskazane, by rodziny przyniosły białą szatę dla dziecka.
Wręczenie zapalonej świecy:
Kapłan bierze świecę paschalną i mówi:
Przyjmijcie światło Chrystusa.
Przedstawiciel rodziny zapala świecę od świecy paschalnej. Potem kapłan mówi:
Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie.

IV. Błogosławieństwo
Na zakończenie Mszy świętej chrzcielnej kapłan błogosławi matki trzymające dzieci, ojców i wszystkich obecnych.