PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

1. W szkole:

 • Uczęszczanie na lekcje religii,
 • Dobre zachowanie.

2. W Kościele:

 • Dbanie o stan łaski uświęcającej,
 • Uczestnictwo w pierwszo-piątkowej Eucharystii wraz z jej przygotowaniem
  (klasy 8 o godz. 19:00; klasy 7 o godz. 16:30):
  – czytanie,
  – psalm,
  – modlitwa wiernych,
  – dary: chleb i wino,
 • Uczestnictwo w pierwszo-piątkowej Adoracji Najświętszego Sakramentu dla młodzieży (klasy 8).
 • W październiku poprowadzenie odpowiednio klasami wyznaczonej modlitwy różańcowej.
 • W listopadzie poprowadzenie odpowiednio klasami modlitwy różańcowej za zmarłych wypominanych.
 • W grudniu uczestnictwo w 10 roratach odnotowane w indeksie.
 • W czasie Wielkiego Postu:
  – Poprowadzenie odpowiednio klasami Drogi Krzyżowej.
  – Uczestnictwo w Gorzkich Żalach odnotowane w indeksie – 3 razy.
 • W maju:
  – Uczestnictwo w 10 nabożeństwach majowych odnotowane w indeksie.
  – Uczestnictwo w Drodze Krzyżowej na Dróżkach Kalwaryjskich w czasie Dni Papieskich.
 • Rekolekcje – klasy 8.
 • Uczestnictwo w triduum poprzedzającym przyjęcie sakramentu bierzmowania.
 • Uczestnictwo w zapowiedzianych spotkaniach.

4. Kandydaci z klas 8 w piątek 6 września 2019 r. składają w czasie Mszy świętej własnoręcznie napisaną prośbę o udzielenie im sakramentu bierzmowania.

5. Kandydaci z klas 8 w piątek 4 października 2019 r. na Msze świętą przynoszą napisany własnoręcznie życiorys wybranego przez siebie patrona z informacjami jakie cnoty chcą u niego naśladować – jedna strona A4 (imię z bierzmowania).

6. Kandydaci z klas 8 w piątek 6 grudnia 2019 r. przynoszą listę wybranych przez siebie świadków sakramentu bierzmowania.

7. Do końca stycznia 2019 r. kandydaci z klas 8, którzy są ochrzczeni poza naszą parafią dostarczają do księdza akt chrztu.

 

ŚWIADEK DO BIERZMOWANIA

1.W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

2. Starożytny zwyczaj domaga się, aby świadkiem bierzmowania była osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany księżom pracującym w parafii powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być rodzice bierzmowanego (por. KPK Kan. 874; 893).

3. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełniania roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych do których należy:
a) przekazanie podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki,
b) nauczenie dziecka modlitwy,
c) włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza święta niedzielna),
d) posyłanie na lekcję religii,
e) doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i sakramentu bierzmowania,
f) wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

4. Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.