PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

1. W szkole:

 • Uczęszczanie na lekcje religii,
 • Dobre zachowanie.

2. W Kościele:

 • Program szczegółowy na dany rok kandydaci do bierzmowania otrzymują do rąk własnych na pierwszym spotkaniu.

ŚWIADEK DO BIERZMOWANIA

1.W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

2. Starożytny zwyczaj domaga się, aby świadkiem bierzmowania była osoba tej samej płci co kandydat. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany księżom pracującym w parafii powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być rodzice bierzmowanego (por. KPK Kan. 874; 893).

3. Zadanie świadka bierzmowania nie ogranicza się do uczestnictwa i wypełniania roli w liturgii bierzmowania, ale ma on przygotować kandydata do przyjęcia bierzmowania, a po przyjęciu tego sakramentu pomóc bierzmowanemu w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych do których należy:
a) przekazanie podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki,
b) nauczenie dziecka modlitwy,
c) włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza święta niedzielna),
d) posyłanie na lekcję religii,
e) doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i sakramentu bierzmowania,
f) wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

4. Dlatego kandydaci powinni wybierać świadka na samym początku przygotowania do bierzmowania. Konieczne jest też podjęcie formacji świadków, która odpowiadałaby ich możliwościom oraz lokalnym uwarunkowaniom.

CZY MOGĘ PRZYJĄĆ SAKRAMENT BIERZMOWANIA JEŚLI ZREZYGNOWAŁEM Z LEKCJI RELIGII W SZKOLE?

Czym jest religia w szkole?

 1. To jeden z przedmiotów szkolnych, przekazuje uczniom wiedzę o tożsamości chrześcijan i chrześcijańskiego stylu życia.
 2. To nośnik wartości, jak wiara, szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, rodzina, wspólnota, wychowanie i praca. To szansa na dialog ze wszystkim i wszystkimi, którzy prowadzą do dobra i prawdy.
 3. Nauczyciele religii dostrzegają i ukazują związki między wiarą i kulturą, nauką i tradycjami różnych wyznań oraz religii, a także współpracują z innymi instytucjami wychowawczymi.

Dlaczego uczymy się religii w szkole?

 1. Bo zadaniem szkoły jest – między innymi – pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci zgodnie z wyznawanym systemem wartości i przekonań religijnych (art. 48 ust. 1 Konstytucji RP).
 2. W szkole jest możliwość udziału w lekcjach religii konkretnego wyznania albo w zajęciach z etyki, które dla uczniów stają się obowiązkowe po dokonaniu przez nich lub ich rodziców konkretnego wyboru (art. 53 ust. 3 i 4 Konstytucji RP).

Dlaczego rodzice – katolicy mają prawo i obowiązek wyboru edukacji religijnej?

 1. Kodeks prawa kanonicznego określa: Rodzice mają najpoważniejszy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne, jak i moralne oraz religijne (kan. 1136 KPK).
 2. Podczas chrztu celebrans pytał rodziców: Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? W każdym wypadku padła wtedy odpowiedź twierdząca.
 3. Rodzice są zobowiązani do posyłania swoich dzieci do takich szkół, które zapewniają wychowanie katolickie (kan. 798 KPK).

Co tracę, gdy zwalniam się z uczestniczenia w lekcjach religii w szkole?

 1. NIE MOGĘ PEŁNIĆ ROLI RODZICA CHRZESTNEGO
  Chrzestni powinni ukończyć 15 lat; chrzestni mają być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła nie wolno np. dopuszczać do pełnienia tej funkcji osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację (żądać odpowiednich zaświadczeń – INDEKS nauczania religii rzymskokatolickiej).
  Instrukcja duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski o udzielaniu sakramentu chrztu św. dzieciom, 1975 r., pkt. 5. Proboszcz parafii zamieszkania ma obowiązek sprawdzić informacje o osobie, która może być chrzestnym w Kościele katolickim. Jeśli ta osoba jest w wieku szkolnym, to powinna okazać wypełniony i aktualny indeks katechizacji lub inne poświadczenie udziału w lekcjach religii.
  Prosząc o zaświadczenie w kancelarii parafialnej, uczeń powinien mieć ze sobą aktualny indeks nauczania religii.
 2. NIE MOGĘ PRZYGOTOWYWAĆ SIĘ DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW EUCHARYSTII I BIERZMOWANIA
  Przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole. Uczestnictwo w zajęciach z etyki i zwolnienie z udziału w religii w szkole nie spełnia tego wymogu (Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie przygotowania do sakramentów świętych, Warszawa, 28 sierpnia 2013 r.).
 3. MUSZĘ UZUPEŁNIĆ BRAKI PRZED SAKRAMENTEM MAŁŻEŃSTWA
  Przygotowanie do małżeństwa to mnóstwo spraw do załatwienia. Mało kto jednak wie, że dla katolików przygotowanie to rozpoczyna się już podczas katechezy szkolnej. Kiedy narzeczeni pojawiają się w kancelarii parafialnej, to duszpasterz powinien zweryfikować ich świadectwa uczęszczania na lekcje religii. A co w przypadku gdy ich nie mają, ponieważ w którymś momencie zrezygnowali z nauki religii w szkole? Wtedy trzeba zadbać o dodatkowe przygotowanie, uzupełniające wiedzę religijną narzeczonej, narzeczonego lub obojga. (Konferencja Episkopatu Polski, Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi, 8.10.2019, art. 25)

Obecnie dokumentem, który poświadcza udział w szkolnej lekcji religii w archidiecezji krakowskiej jest INDEKS KATECHIZACJI.

Co jeszcze warto wiedzieć?

 1. Katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, są zobowiązani w sumieniu brać udział w zajęciach z religii.
 2. Skutki rezygnacji z lekcji religii to niedopuszczenie do niektórych sakramentów i funkcji w Kościele.

Jeśli jesteś rodzicem katolickim, to wiedz, że:

 1. Masz obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Każdy wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę.
 2. Podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i w momencie sakramentu chrztu dziecka, zobowiązałaś/-eś się do tego, by po katolicku, w wierze wychować swoje potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i katechezie parafialnej.
 3. Konsekwencje moralne nieuczęszczania na lekcję religii to zaniedbanie rozwoju własnej wiary lub wychowania religijnego swoich dzieci.
 4. Rezygnacja z nauki religii w szkole to nie jest to samo, co przestępstwo apostazji (kan. 751 KPK). Można je uznać jednak za przejaw praktycznego oddalania się od wiary i Kościoła, czyli formę „MILCZĄCEJ APOSTAZJI”, przyjęcia przez człowieka takiego sposobu życia, jak gdyby Bóg nie istniał (por. Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, 28.06. 2003, nr 9).