10 Niedziela Zwykła – Rok B

Ciało i duch – czyli
człowiek
zewnętrzny i człowiek wewnętrzny

… chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek
zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz,
odnawia się z dnia na dzień
(2 Kor 4,16)

Człowiek przeważnie zastanawia się,
ile od niego zależy, jakim jest – i co może
zrobić, aby dobrze wykorzystać czas
oraz rozwinąć swoją osobowość.

„Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek
doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie
od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały
w niebie” (2 Kor 5,1).

Święty Paweł Apostoł, dla scharakteryzowania
człowieka poświęcającego się głoszeniu prawdy
ewangelicznej, użył w liście do Koryntian
porównania tak trafnego, że swoją świeżością
od wieków przemawia ono do każdego pokolenia:
„Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach
glinianych, aby z Boga była przeogromna moc,
a nie z nas” (2 Kor 4,7). Cennym „skarbem”,
o którym mówi Apostoł, jest posłannictwo
głoszenia Ewangelii. „Biada mi, gdybym
Ewangelii nie głosił” (1 Kor 9,16).
Świętemu Pawłowi przypadło głosić prawdy Boże
w świecie pogańskim, dlatego mówi o utrapieniach,
jakie przeżywa i o cierpliwości, która jest mu
potrzebna, aby skutecznie apostołować i podobać się
Chrystusowi. W takich okolicznościach pisze
o człowieku zewnętrznym i jego cechach czysto
ludzkich – nietrwałych i zniszczalnych.
„Gliniane naczynie”, oznacza świadomość
świętego Pawła, że jest człowiekiem słabym i ułomnym.
Przeciwieństwem „człowieka zewnętrznego”,
jest niezniszczalny „człowiek wewnętrzny”.
Ta wewnętrzna strona człowieka może się rozwijać
i wzmacniać, ponieważ w jej istnieniu i działaniu
uczestniczy Chrystus. Chrześcijanin może się odnawiać,
ponieważ działa w nim stwórcza moc Zbawiciela.

W Tryptyku rzymskim św. Jan Paweł II napisał:
„A przecież nie cały umieram,
to, co we mnie niezniszczalne, trwa”.
Podobnie jak teksty apostołów, wśród nich św.
Pawła, duchowy Testament św. Jana Pawła II
zawiera prawdy przeniknięte Ewangelią.
Jego twórczość literacka promieniuje.
Przemawia do nas poezja Świętego Papieża,
ponieważ niesie nadzieję. Jest pełna wiary
w możliwości człowieka i jego miłość
do Boga i ludzi, jednoczy w Rodzinę
braci i sióstr odnowionych łaską.
Papieskie teksty przemówień zawarte
w publikacjach i nagraniach są wszędzie dostępne.
Mamy cenny materiał, który powstał współcześnie,
aby także w dzisiejszych czasach pomagać
ludziom odnawiać się duchowo.

Lektura tekstów św. Jana Pawła II jest czerpaniem
ze źródła. Nasz wielki i święty Rodak prosił kiedyś,
jak czynił to św. Paweł „o trochę miejsca
w waszych sercach i waszych modlitwach”.

Ks. Stefan Misiniec

Ciało i duch – czyli człowiek zewnętrzny i człowiek wewnętrzny