Uroczystość Trójcy Świętej – Rok C

Blisko Boga

Zachowajmy pokój z Bogiem
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu uzyskaliśmy
przez wiarę dostęp do tej łaski (Rz 5,1-5)

Tym, który nas umiłował jest Bóg. On Syna swego dał,
aby dla nas był ratunkiem, pomocą, bratem i przewodnikiem
na drogach zbawienia. Święty Paweł Apostoł, napisał
do chrześcijan w Rzymie obszerny list, aby umocnić ich
w wierze. Ten ważny dokument z początków chrześcijaństwa
zawiera rozważania Autora i Jego rady praktyczne
dla żyjących w centrum cesarstwa, aby umacniając się sami
w poznaniu Boga i doświadczając Jego miłości, umieli
także promieniować swoją wiarą na przybywających
do Wiecznego Miasta.

Przekonany, że „nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego,
który został nam dany” (Rz 5,1-5), pouczał: „Wiemy też,
że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim
dla ich dobra […] Albowiem tych, których od wieków poznał,
tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna,
aby był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś,
których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał –
tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił –
tych też obdarzył chwałą” (Rz 8,28-30).

Bóg przeznaczył człowieka do życia według praw przyrody,
ale wyróżnił wśród wszystkich Swych dzieł, stwarzając go
„na swój obraz i podobieństwo”. Pierwowzorem obrazu
Bożego na ziemi jest Syn Boży – Jezus Chrystus (por. 2 Kor 4,4).
Zadośćuczynieniem za grzech pierworodny, obciążający
wszystkich ludzi, była ofiara przebłagalna Chrystusa.
Dzięki Niej, każdy człowiek może korzystać z łaskawości
Bożej – poznać i wielbić Boga.

W cytowanym Liście do Rzymian św. Paweł Apostoł
wypowiada w formie hymnu trudne i niezwykle ważne prawdy:
„…odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu,
który nas umiłował.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie,
ani aniołowie, ani zwierzchności,
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe,
ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie,
ani jakiekolwiek inne stworzenie
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Chrystusie, Panu naszym” (Rz 8,37-39).

Na pytanie podstawowe: Kim jest człowiek?
Święty Jan Paweł II odpowiada: „«Wielkie dzieła Boże» –
samoobjawienie się Boga w Jego niewypowiedzianej
tajemnicy Trynitarnej – mówią równocześnie o człowieku.
Skoro bowiem człowiek jest tym, któremu Bóg zechciał
powierzyć swą tajemnicę, i skoro go tak ukochał,
że «Syna Swego Jednorodzonego dał» (J 3,16),
Przedwiecznego i Współistotnego – a zatem:
Kim jest człowiek? «Obdarzyłeś go władzą nad dziełami
rąk Twoich» (Ps 8,7) – mówi psalmista. […]
Bóg dla nas niepojęty zechciał nam objawić siebie samego,
nie tylko jako Jedynego Stwórcę i Ojca wszechmogącego,
ale ponadto jeszcze jako Ojca, Syna i Ducha Świętego.
W objawieniu tym prawda o Bogu, który jest miłością,
odsłania się w swoim najgłębszym źródle: Bóg jest miłością
w samym wewnętrznym życiu Jedynego Bóstwa.
Miłość ta objawia się jako niewysłowiona Komunia Osób.
Ową tajemnicę – najgłębszą tajemnicę wewnętrznego życia
Boga samego – objawił nam Jezus Chrystus”.

Ks. Stefan Misiniec

Blisko Boga